การจัดทำ File เพื่อส่งพิมพ์งาน

การจัดเตรียมไฟล์เพื่อส่งพิมพ์งาน

“การจัดเตรียมไฟล์เพื่อส่งพิมพ์งาน แบบที่ถูกต้อง”

ส่งไฟล์ไปแล้วไม่มีปัญหาเรื่องไฟล์งานผิดขนาด

ไฟล์ต้องเป็นนามสกุลอะไรถึงจะใช้ได้ เรามาดูกันเลย

การจัดเตรียมไฟล์เพื่อส่งพิมพ์งาน

การจัดเตรียมไฟล์เพื่อส่งพิมพ์งาน

1. Dimension (ขนาดพิมพ์) : คุณลูกค้าต้องจัดทำขนาดไฟล์งาน (Artwork) ให้ตรงกับขนาดพิมพ์ของตัวสินค้า

  • ท่านสามารถรับ File Dimension ได้สองวิธี ดังนี้

1.1 Download  Dimension  ได้จาก website ของบริษัท  (www.adon.co.th)   ในสินค้าแต่ละตัวที่บริษัทลงใน website จะมี Link สำหรับ Download Dimension ที่เป็น file  .ai  และ .pdf  ในหน้าสินค้าที่คุณลูกค้าต้องการ

1.2 แจ้งฝ่ายขาย ให้ส่ง File Dimension ทาง  E-mail 

(*****ไม่ควรย่อไฟล์งานมา ควรส่งไฟล์งานที่เป็นขนาดงานจริงตาม Dimension เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดจากการขยายไฟล์งาน*****)

2. Computer Platform :  file จากเครื่อง PC., Macintoch กรณีที่ Save จาก Macintoch ต้องใส่นามสกุลของ Program นั้นๆ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆประมวลผลได้ถูกต้อง

3. Program : เรียงตามลำดับโปรแกรมที่ใช้งานได้ผลดีที่สุด

1.) Adobe Illustrator ควร save file เป็น .ai, หรือ .eps   Version CS6  ถึงล่าสุด

2.) Adobe Indesign ควร save file เป็น .indd หรือ .pdf  Version CS6 ถึงล่าสุด

• จะต้องแนบรายการดังต่อไปนี้มาด้วย: 

1. รูปที่ใช้งานใน artwork ทั้งหมด 

2.  โลโก้ 

3. ฟอนต์ (Font) 

• ให้ Embedd (ฝัง) ICC Color Profile มาใน Artwork ด้วย หรือ PENTONE สีที่คุณลูกค้าอยากได้มาในไฟล์

• ต้องแนบ artwork เป็น file JPG เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ file artwork  เนื่องจาก artwork ที่สร้าง ขึ้นจากโปรแกรมเวอร์ชั่นที่ต่างกันอาจทําให้การแสดงผลของ artwork มีความต่างกัน

• ตัวหนังสือทั้งหมดต้อง Create outline ด้วยเพื่อป้องกันสระลอย, ตัวอักษรขาด, รูปแบบตัวอักษรไม่ตรง ตาม ฟอนต์

แนวทางการทำ artwork เพื่อป้องกันความผิดพลาดในขั้นตอนการพิมพ์งาน และสามารถแก้ไข artwork ได้ถ้า จำ เป็น ให้แยกองค์ประกอบของ artwork เป็น layers ดังนี้

• ข้อความและตัวอักษรทั้งหมด 1 layer และ create outline ทั้งหมด

• Logo 1 layer

• Background 1 layer

• แยก รูปและ art ต่างๆที่สร้างโดยใช้เครื่องมือของโปรแกรม Illustrator เช่น Effects, Gradient, etc.   เป็น  1 layer หรือ หลาย layer ตามความเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการแก้ไขหากจําเป็น
เมื่อทํา artwork เสร็จ  ให้ Save file ที่จะส่งพิมพ์ แยกเป็น file ต่างหาก  ใน File ที่ส่งพิมพ์ควรนํา Background Layer และ Effects layers มารวมกันให้เป็น 1 layer เป็น TIFF file layer  และนําส่ง file พิมพ์ ที่มีเพียง layer ข้อความ,  layer logo, และ layers ของ art ที่เหลือซึ่งได้นํามารวมกันแปลงเป็น  TIFF  ให้เหลือเพียง 1 layer  มาเพื่อพิมพ์งาน

3)Adobe PhotoShop

• จัดทํา File รูปภาพทั้งหมดในโหมด RGB ควร Save file เป็น tiff , jpgs  หรือ psd  (หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ควรแยก layer และ save file เป็น .psd)

• ควร Embedd  ICC Color profile มาในรูปภาพด้วยเพื่อให้ได้สีตรงมากที่สุด

4. ไม่รับไฟล์งานพร้อมพิมพ์ที่ทำจาก Program Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Publisher

5. ในกรณีที่ต้องการสีตรงตามต้นฉบับ  คุณลูกค้าต้องแนบตัวอย่างแถบสีจากวัสดุจริงเท่านั้น  ไม่สามารถเทียบสีให้ตรงกับ หน้าจอหรือ สูตรผสมสี  CMYK หรือ สูตร RGB ได้

6. ขนาดความละเอียด และขนาดไฟล์ของร ูปภาพ

ความละเอียดของรูปภาพจะโดนกําหนดด้วยขนาด Mega Byte ของไฟล์ภาพ  โดยภาพที่มีความละเอียดมากจะมีขนาด ไฟล์ที่ใหญ่มากขึ้นตามความละเอียดของภาพ  ขนาดของภาพควรมีขนาดดังต่อไปนี้ (ถ้าเป็นไปได้)

ขนาด 25 MB ต่อหนึ่งตารางเมตร   ->  หมายความว่าถ้าภาพถูกขยายให้มีขนาดพิมพ์ 1 ตารางเมตร ไฟล์ภาพนั้น ควรมีขนาด 25 MB

ถ้าขยายภาพพิมพ์ขนาด 2 ตารางเมตร ภาพควรมีขนาด 100 MB

สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ส่งผลให้งานพิมพ์ออกมาคมชัดคือระดับความคมชัดของต้นฉบับภาพ หากภาพได้มาจากการถ่ายภาพด้วย กล้องคณุภาพสูง  รูปที่พิมพ์ออกมาจะมีความคมชัดตามคุณภาพของต้นฉบับ  หากต้นฉบับที่มาของภาพมีคณุภาพต่ำ  รูปที่ พิมพ์ออกมาจะมีคุณภาพต่ำตามคุณภาพของต้นฉบับ  การนําภาพประเภท raster ที่เป็น TIFF, JPG, PNG, ฯลฯ  มา เพิ่มความละเอียดใน Photoshop จะไม่ทำให้คุณภาพของภาพคมชัดหรือดีขึ้นใดๆทั้งสิ้น และไม่ควรทำในทุก กรณี เพราะจะทำให้คุณภาพแย่ลง  ดังนั้น ต้นฉบับของภาพควรเป็น TIFF file ที่ได้โดยตรงมาจาก RAW file ของกล้อง ถ่ายรูปคณุภาพสูง  หรือจากการ scan รูปภาพ และ slide จากเครื่อง scan คุณภาพสูง

การเพิ่มขนาดความละเอียดของภาพควรทําจาก RAW file ที่ได้มาจากกล้องที่ถ่าย และนํา RAW file จากกล้อง มาขยาย ภาพในโปรแกรม Photoshop หรือ Lightroom หรือ โปรแกรมอื่นๆที่สามารถขยายภาพจาก RAW file เพื่อให้ได้ขนาด ความละเอียดของ ไฟล์ตามขนาดที่จะส่งพิมพ์ คือ 25MB/ตารางเมตร หากภาพได้มาจากการ Scan รูปหรือ slide ให้ scan รูปหรือ slide ด้วยเครื่อง scan คุณภาพสูง ให้ได้ขนาดความละเอียด ของไฟล์ตามที่กำหนดคือ 25MB/ตารางเมตร

7. การส่งไฟล์ :

1. อัพโหลด File ทาง www.wetransfer.com สามารถ ส่งข้อมูลได้ ไม่เกิน 2 GB ต่อครั้ง อัพโหลดแล้วส่งมาที่ E-mail : adongraphicdesign@gmail.com
2. อัพโหลด File ทาง www.dropbox.com
3. อัพโหลด File ทาง Google ไดรฟ์ ซึ่งลูกค้าต้องส่งรหัสผ่านมาด้วย
4  E-mail ส่งข้อมลูผ่าน G-mail ได้ไม่เกิน 25 MB
5. CD,DVD,Flashdrive

*****สอบถามข้อมลูแผนกกราฟิกได้ที่ โทร 083-0965592****

 

 

thTH