บริษัท แอด ออน จำกัด ยึดมั่นความถึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยการควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการต่าง ๆ ให้ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนดระบบการบริหารงานคุณภาพขั้นพื้นฐานสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Requirements:Basic Quality Management System for Small and Medium Enterprises ; QSME) ที่ได้กำหนดไว้ และ รักษาความภาคภูมิใจ ความประทับใจให้แก่ลูกค้า อย่างต่อเนื่อง


แผนกโครง :

ขั้นตอน ค่าควบคุม
1. ตรวจสอบใบสั่งงาน ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง
2. ตรวจสอบวัสดุรอประกอบที่เบิกจาก Stock ตามใบสั่งงาน ครบ/ไม่ครบ
3. ตรวจสอบสภาพวัสดุรอประกอบที่เบิกจาก Stock ใช้งานได้/ใช้งานไม่ได้
3. คู่มือประกอบ / คู่มือการใช้งาน มี/ไม่มี
4. ติด Sticker logo AD ON เรียบร้อย/ไม่เรียบร้อย
5. ป้ายคำเตือน มี/ไม่มี
6. ใบรับประกัน มี/ไม่มี
7. Packing เรียบร้อย/ไม่เรียบร้อย

แผนกกราฟิก (ออกแบบ) :

ขั้นตอน ค่าควบคุม
1. ตรวจสอบ Art Work ที่ได้รับจากลูกค้า ว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ลูกค้าส่งมา ครบ/ไม่ครบ
2. ตรวจสอบ Art Work ที่ได้รับจากลูกค้า ว่าใช้งานได้หรือไม่ ใช้งานได้/ใช้งานไม่ได้
3. เก็บข้อมูลขนาดโครง กรณีรับโครงมา หรือ Reprint ครบ/ไม่ครบ
4. ตรวจสอบใบสั่งงาน / Dimension ผ่าน/ไม่ผ่าน
5. ปรับ Art Work ที่ได้รับจากลูกค้า ให้ตรงตาม Dimension ผ่าน/ไม่ผ่าน
6. ตรวจอักษรความถูกต้อง / แนวผ่า / สี ผ่าน/ไม่ผ่าน
7. ตรวจ Effect / ความคมชัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
8. ประสานงานกับ Sale และ ติดต่อลูกค้า ในกรณีที่พบปัญหา พบ/ไม่พบ
9. MAP 3 D เรียบร้อย/ไม่เรียบร้อย
10.ส่งแบบ Proof ให้ลูกค้า เรียบร้อย/ไม่เรียบร้อย
11.ลูกค้า Confirm แบบจาก Proof ผ่าน/ไม่ผ่าน
12.ตรวจสอบเอกสารในชุดใบสั่งงานให้ครบถ้วนอีกครั้ง ครบ/ไม่ครบ
13.ตรวจสอบ Art Work ด้วยโปรแกรม Onyx ผ่าน/ไม่ผ่าน
14.ส่งพิมพ์งานจริง เรียบร้อย/ไม่เรียบร้อย

บริษัท แอด ออน จำกัด
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ในหน้า ติดต่อเรา